FB-kvalitet – mäter folkbildningens kvalitet
FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Sedan 2006 genomförs webbaserade kvalitetsmätningar vid två tillfällen per år. Hittills har 14 mätningar genomförts. Närmare 70 000 deltagare vid långa folkhögskolekurser har medverkat sedan starten. Enkäterna syftar till att mäta centrala värden inom folkhögskolans längre kurser. Fler än 90 folkhögskolor har tecknat licens för att använda enkätverktyget QA för gemensamma eller egna enkäter.

 

 
Vad mäts?

Vår utgångspunkt är att med enkla medel, ett antal enkätfrågor, fånga in några centrala kännetecken för god folkbildningskvalitet. Med ett begränsat antal frågor försöker vi mäta vår särart och kvalitet. Vi utgår ifrån tre olika perspektiv på vad kvalitet är i folkhögskolans verksamhet.

Dessa är:
• deltagarnas egna mål
• folkhögskolans metodmål
• samhällets prioriterade frågor

 

 
Inom varje område ställs ett antal frågor. De sammanvägda svaren för respektive område ger jämförbara mått på kvaliteten i verksamheten. Metoden ger även möjlighet att jämföra skolors och kursers utveckling över tid. I enkäten ställs också bakgrundfrågor om bl.a. kön, ålder,skolbakgrund och studiesyften. I en öppen fråga kan deltagarna ge förslag till förbättringar. Till huvudenkäten kan varje skola koppla en egen lokal enkät. I den lokala enkäten kan man ta upp mer skolspecifika frågor, t ex om arbetsmetoderna, lokalerna eller om enskilda kurser.

 

Hur mäter vi?

Enkäten finns tillgänglig för att besvaras under en bestämd mätperiod i slutet av varje termin. Enkäten finns på en särskild webbadress, som är unik för varje deltagande folkhögskola. Deltagarna svarar direkt på webben. Varje skola kan senare gå in och analysera sina egna resultat. Till exempel göra jämförelser med andra skolor eller jämförelser internt på den egna skolan mellan olika kurser.

 

Resultaten
Genom att så många skolor deltar innehåller databaserna flera tusen deltagares åsikter. En mängd olika jämförelser och analyser är möjliga att göra. Exempelvis kan kurser av en viss typ jämföras med andra, deltagare med viss bakgrund jämföras med andra deltagare, osv. Man kan tydliggöra eventuella interna skillnader mellan kurser, kön, åldrar eller andra urvalsgrunder. Men man kan också jämföra sina egna kurser och deltagare med andra folkhögskolors kurser och deltagare. Eller deltagarnas åsikter i jämförelse med lärarnas åsikter.

En parallell enkät för lärare och personal har också utvecklats och genomförs samtidigt. I denna enkät ingår även en arbetsmiljömätning. Den senare delen av enkäten kan även användas av all personal..

Fördelar med FB-kvalitet

FB-kvalitet erbjuder en enkel och kostnadseffektiv metod att mäta något svårgripbart - nämligen god kvalitet. FB-kvalitet ger ett verktyg för många olika analyser av verksamheten. Därigenom underlättas det systematiska kvalitetsarbetet. Kort sagt webbenkäterna skapar bilder av skolornas kvalitet. Det är dock viktigt att säga att enkäterna inte ger någon enkel och säker förklaring till bra eller mindre bra resultat. Förklaringarna måste sökas genom den efterföljande analysen och diskussionen med studerande och lärare. Den uppföljningen är helt avgörande för kvalitetsarbetet.

 

Ledningsgruppen för FB-kvalitet

Verksamheten leds av en medlemsvald ledningsgrupp:
Katja Sila, Kvinnofolkhögskolan
Marie Järvinen, Kalix folkhögskola

Andres Rosén, Skeppsholmen
Bengt Widman, Karlskoga
Peter Forsberg, Runö

Thomas Wallin, Munka


Styrelseenkäten

En särskild enkät har utvecklats för folkhögskolornas styrelser. Den skapades inom ramen för RIOs och Arbetsgivaralliansens styrelseutbildning, men kan numera genomföras av alla styrelser vid valfri tid under året.

 

Hur kommer man med i FB-kvalitet?
Om man vill ansluta sig till FB-kvalitet så kontaktar man tage.johansson@folkbildning.net
eller stefan.lauffs@folkbildning.net .

Förutom anslutningsavgiften på 2500 kr är den årliga serviceavgiften 2500 kr per skola. Utbildningar i enkätdesign resp. resultatanalys genomförs återkommande vid varje enkättillfälle..